[THÔNG BÁO] - Lịch Trình Mở Tính Năng

Tính năng PK - Liên Server

Vực Dị Thú, Viễn Chinh: Đạt Lv.280 và Server mở 12 ngày

Vực Dị Thú

Viễn Chinh

Tinh Linh Ảo Ảnh: Đạt Lv.250 và Server mở 21 ngày

Tinh Linh Ảo Ảnh

Thánh Điện Ma Thần: Đạt Lv.300 và Server mở 35 ngày

Thánh Điện Ma Thần

Thần Vực Trừ Ma: Đạt Lv.300 và Server mở 35 ngày

 

BOSS Thần Vực: Đạt Lv.300 và Server mở 29 ngày

 

Hộ Tống Ma Tinh: Đạt Lv.300 và Server mở 29 ngày

__________________________________________________

Chiến Địa 1 - 16: Máy chủ đã mở 7 Ngày

 - Server đã mở 8 ngày và đạt cấp 355.

   Mở Tính Năng Thiên Khung Chiến

   Mở Tính Năng Khiên Thần, Tăng Sao Khiên Thần

- Server đã mở 9 ngày và đạt cấp 365

   Mở rộng trang bị lên cấp 9

- Server đã mở 11 ngày và đạt cấp 378

   Mở Tính Năng Dấu Chân, Tăng Bậc

Chiến Địa 17 - 21: Máy chủ đã mở 6 Ngày

    Chiến Địa 21 - 24: Máy chủ đã mở 5 Ngày

  Hoạt Động: Vực Chiến Hồn - Đơn,

  PVP: 3vs3

  Mở Tính năng Hào Quang: Sách Kỹ Năng Hào Quang, Nâng Cấp Hào Quang

  Mở Tính năng Long Hồn: Nâng cấp, Bậc, Nội Đơn Long Hồn, Sách Kỹ Năng Long Hồn.

  Mở Tính năng Chiến Hồn: Tăng sao, Trang bị

  Mở Tính năng Cờ Chiến: Cờ Chính - Ảo Hóa - Nâng Cấp, Tăng Sao, Thuộc Tính,

  Mở Tính năng Đá Khắc: Mở Thức Tỉnh